Ważniejsze terminy

30.09.2019     – nadsyłanie kart zgłoszeń (elektroniczna rejestracja – lotnictwo.katowice.pl/karta-zgloszenia) oraz streszczeń referatów, zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie (lotnictwo.katowice.pl/streszczenia)

30.10.2019       – nadsyłanie pełnych tekstów referatów

15.10.2019       – wniesienie opłaty konferencyjnej

Przesłany plik streszczenia (min. ½ str.) oraz artykułu (8-10 str.) powinien być zapisany w postaci edytowalnej w programie Microsoft Word – format dokumentu A4 z marginesami 2,5 cm. Należy stosować czcionkę Times New Roman (tytuł – rozmiar czcionki 14 pkt. pogrubiony, reszta tekstu – 12 pkt. z pojedynczymi odstępami). Artykuły, po pozytywnych recenzjach i wniesieniu opłaty konferencyjnej zostaną opublikowane w czasopismach, które objęły patronat medialny:

Transport Problems 70 pkt., MNiSW, Baza danych: Scopus;

Archives of Transport70 pkt. MNiSW, Baza danych: Scopus;

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series of Transport – 20 pkt. MNiSW, Baza danych: Web of Science; Scopus;

Journal of KONBiN – 20 pkt. MNiSW, Baza danych: Scopus;

Journal of KONES – Baza danych: Scopus, Web of Science.

Każdy dodatkowy artykuł płatny 45 zł/ strona. O wyborze wydawnictwa decyduje Komitet Naukowy Konferencji.