Ważniejsze terminy

30.09.2018     – nadsyłanie kart zgłoszeń (elektroniczna rejestracja – lotnictwo.katowice.pl/karta-zgloszenia) oraz streszczeń referatów, zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie (lotnictwo.katowice.pl/streszczenia)

30.10.2018       – nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej

15.10.2018       – wniesienie opłaty konferencyjnej

Przesłany plik streszczenia oraz artykułu powinien być zapisany w postaci edytowalnej w programie Microsoft Word. Na stronie należy wszystkie marginesy ustawić na 2,5 cm. Należy stosować czcionkę Times New Roman (tytuł – rozmiar czcionki 14 pkt. pogrubiony, reszta tekstu – 12 pkt. z pojedynczymi odstępami). Wszystkie streszczenia nadesłanych referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Artykuły, po pozytywnych recenzjach i wniesieniu opłaty konferencyjnej zostaną opublikowane w czasopismach, które objęły patronat medialny (Transport Problems – 14 pkt., lista B MNiSW, Baza danych: Scopus, Web of Science; Journal of KONES – 14 pkt., lista B MNiSW, Baza danych: Scopus; Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series of Transport – 9 pts. lista B MNiSW, Baza danych: Web of Science; Journal of KONBiN – 8 pts. lista B MNiSW, Baza danych: Scopus; Przedsiębiorczość i zarządzanie 14 pts. lista B MNiSW). Każdy dodatkowy artykuł płatny 45 zł/ strona. O wyborze wydawnictwa decyduje Komitet Naukowy Konferencji.