Sylwetki Wykładowców

Dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, prof. nadzw. w Pol. Śl.

Kierownik Katedry Technologii Lotniczych/ Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Europy Środkowo-Wschodniej

Patent:

 • J. Kozuba, T. Muszyński, Subject: AIRCRAFT WITH THE CHANGEABLE CAPACITY OF FUSELAGE – Patent No 3899964; Biuletyn urzędu patentowego, Urząd Patentowy RP No 14 (979)/2011, p.13, ISSN-0137-8015

Najnowsze projekty badawczo-rozwojowe:

 • Project of The Polish National Centre for Research and Development:
  Subject: System monitorowania statków powietrznych i pojazdów użytkowanych przez służby porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS – Project No OR00001207 –, member of the research team, 2009-2011.

Najnowsze artykuły i monografie:

 • Pila J., Korba P., Cibereova J., Kozuba J., „Design of aircraft windows and safety considerations”, Procedings of The 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, June 18-24, 2015, Book 2 Vol. 1, pp.85-92 ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704
 • Kozuba J., Ogonowski K, Burek M., Pila J., Application of triaxial gyroscopic platform in onboard systems of flying objects, Proceeding at International Conference Transport Means 2017, Juodkrante 20-22 September 2017
 • Kozuba J., Ćwiklak J., Jafernik H., Kolak C. (10%), Systemy monitoringu pojazdów lądowych i statków powietrznych. Uwarunkowania techniczne sytemu, WSOSP, Dęblin 2013, s. 141, ISBN 978-83-910495-1-8
 • Kozuba J., Pila J., Korba P., Airframe structure, WSOSP, Deblin 2014, ISBN 978-83-64636-01-1
 • Kozuba J., Pila J., Peruń G., Aircraft Systems, Wyd. Politechniki Ślaskiej, Gliwice 2015, ISBN 978-83-7880-226-6 – 25

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Pila, prof. nadzw. w Pol. Śl.

Prof. dr hab. inż. Jan Pila otrzymał z dniem 18 maja 2018 roku tytuł profesora z rąk prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski.

Najnowsze książki:

 • Aircraft brake temperature from a safety point of view Autorzy: Jan Pila, P. Korba, M. Hovanec.,
 • Aircraft systems. Autorzy: Jan Pila, Jarosław* Kozuba, Grzegorz Peruń.
 • Aircraft, airframe. Autorzy: Jan Pila, Jarosław* Kozuba, Grzegorz Peruń.

Najnowsze artykuły naukowe:

 • Teleinformatyka w edukacji inżynierii awiacji, Pila, J.Szabo, S.Pila, M
 • Czynnik ludzki a poziom bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych, Compa T., Kozuba J., Pila, J.
 • Modelling and simulation of power transmission system oriented on diagnosis of failures in toothed gear, Peruń, G., Kozuba J., Pil’a, J.
 • Content available local Numerical approach in aeroelasticity, Sloboda, O.Korba, P.Hovanec, M.Pila.

Dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. nadzw. w Pol. Śl.

W latach 2008-2018-Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 nauczyciel akademicki: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Krośnie. W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. Od 2008 r. dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 do 2002 nauczyciel akademicki w: Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (Dęblin), Akademii Obrony Narodowej (Warszawa). W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. W latach 2005-2009 profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, 2009 – 2013 profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Nauk Technicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Od 2008 pracownik dydaktyczno naukowy Politechniki Śląskie (dodatkowo w latach 2008-2018 dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej PŚ, 2014-2017 kierownik Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu).
Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska 2002) Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. Autor i współautor ponad 340 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 40 opracowań zwartych. W 1990r. podczas stażu naukowego na stanowisku adiunkta w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej, w trakcie rejsu do Poti (Gruzja) na pokładzie okrętu ORP „Wodnik”, na stanowisku kierownika praktyki nawigacyjnej podchorążych AMW, chrzest morski i imię „AEROMARINUS”.
Uczestnik m.in. NATO Special Course for CSCS States, Teacher Training Course w Beaconsfield. Reprezentant Polski w pracach Komisji NATO C3 Board Navigation Sub Committee i CNS/ATM NATMC (Głowna Kwatera NATO w Brukseli). Członek m.in. Sekcji Kartograficznej KG PAN, Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Zespołu Nawigacji Morskiej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, European Geosciences Union.
Wykładowca przedmiotów lotniczych w ośrodkach szkolenia lotniczego ROYAL STAR AERO, EXIN, AIRCOM. Kierownik polskiego zespołu w międzynarodowych projektach realizowanych przez Polska Agencję Żeglugi Powietrznej: HEDGE (Helicopters Deploy GNSS in Europe), EGNOS Introduction to the European Eastern Region, SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region Pre-operational in GNSS) – PAŻP została uhonorowana wyróżnieniem za wdrożenie w 2014 r. pierwszej w Polsce procedury LPV GNSS.
Prowadzi również prace i badania naukowe nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego w zakresie: współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami związanymi z przemysłem lotniczym, eksploatacji i obsługi statków powietrznych (technika, handling), infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość), systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotnisko, teleinformatyka), zastosowaniem technik i technologii satelitarnych w lotnictwie komunikacyjnym.


Dr hab. inż. Jacek Mendala, prof. nadzw. w Pol. Śl.

Zainteresowania naukowe:

 • inżynieria powierzchni,
 • technologie nakładania powłok antykorozyjnych,
 • metalizacja zanurzeniowa,
 • badania odporności korozyjnej,
 • badania operacyjne i technologie informacyjne.

Dr inż. Robert Konieczka

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności budowa i eksploatacja samolotów i śmigłowców oraz studiów podyplomowych w WAT w tym zakresie. Ukończył szereg dodatkowych szkoleń specjalistycznych w szczególności z zakresu techniki lotniczej, przepisów, metodyki badania wypadków oraz systemów pokładowych w tym systemów obserwacji lotniczej. 

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie w zakresie eksploatacji samolotów i śmigłowców. Przez wiele lat związany z lotnictwem wojskowym, państwowym,  a następnie lotnictwie cywilnym. Przez kilka lat członek personelu latającego. 

Od trzech kadencji Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Polskiego Klubu Lotniczego. Brał udział w badaniach wielu incydentów i wypadków lotniczych zarówno w lotnictwie wojskowym jak i cywilnym. Od 2003 roku Biegły Sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa-Praga i Krakowie (www.rkonieczka.pl). Zakres opiniowania:

 • wypadki i incydenty lotnicze statków powietrznych,
 • przestrzeganie przepisów lotniczych,
 • ekspertyzy techniczne,
 • ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego.

Od 2012 roku starszy wykładowca, a następnie adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej na specjalnościach lotniczych. Główne obszary zainteresowań naukowych: budowa i użytkowanie śmigłowców, eksploatacja statków powietrznych, niezawodność statków powietrznych, zagrożenia statków powietrznych, diagnostyka niesprawności statków powietrznych,  bezpieczeństwo obsług technicznych, badanie incydentów i wypadków lotniczych, kształtowanie bezpieczeństwa lotów. 

Autor szeregu publikacji z zakresu niezawodności, techniki lotniczej, bezpieczeństwa lotniczego, praktycznego wykorzystania lotnictwa oraz badania wypadków lotniczych.

Najnowsze publikacje: 

 • Perspektywy rozwoju samolotów ultralekkich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 88. 2015. Współautor: Adam Koniczek. 
 • Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego. Problemy Kryminalistyki 289(3) 2015. Warszawa. 
 • Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego. Problemy Kryminalistyki 290 2015. Warszawa. 
 • Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Aktualne problemy prawa lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2015.
 • Wpływ zastosowania modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców Mila. Prace Instytutu Lotnictwa. 4 (241). Warszawa, 2015. Współautor: Dagmara Gaik. 
 • Śmigłowiec Mi-26. Zaglądamy do wnętrza wielkiego śmigłowca. Aeroplan. Ilustrowany Magazyn Lotniczy. 1/16.
 • Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 90. 2016. Współautor: Piotr Golda. 
 • Part and responsibility of general aviation Aircraft commander – problems of Qualifications and definitione. Str. 71-82. International conference SimSchool 2016. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1. Współautor: Eugeniusz Piechoczek. 
 • How To Secure Basic Evidence After An Aviation Accident. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 94, 65-74. ISSN: 0209-3324.
 • Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu. Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2017. ISBN 978-83-7996-412-3.
 • General methodology of the activities undertaken by the authorities investigating aviation occurrences. Str. 102-109. International conference SimSchool 2017. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa,ISBN 978-80-270-2104-8.
 • Zdefiniowanie przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych w postępowaniach przygotowawczych związanych z ich zaistnieniem. Przegląd Komunikacyjny. Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego. Issn 1896-0596. 1/2018. Warszawa. 
 • Zagrożenia bezpieczeństwa lotów wynikające z emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego. Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo WSOSP wew. 242/17. Dęblin 2018. ISBN 978-83-646336-66-0.
 • Mi-2 helicopters used within the structures of the aviation detach Ment of the Ministry of interior. Prace Instytutu Lotnictwa. 2 (251). ISSN 0509-6669, eISSN 2300-5408.Warszawa, 2018.
 • Przesłuchiwanie świadków w postępowaniach związanych z wypadkiem lotniczym.  Problemy Kryminalistyki 300/2018. ISBN0552-2153. Warszawa. Współautor Dariusz Frątczak.
 • Oględziny jako kluczowy dowód w postepowaniach związanych z wypadkiem lotniczym. Prawo i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2018. ISBN 978-83-7996-533-5. 

Dr inż. pil. Witold Filus

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportów Powietrznych. Od 1997 roku pracuje w PLL LOT. Kapitan na B787, B767. Instruktor balonowy, szybowcowy i samolotowy I klasy.

Entuzjasta sportu balonowego, od 1997 roku w balonowej kadrze Polski. Zdobył 5 Pucharów Polski na 7 rozegranych, sześciokrotny Mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych zawodów międzynarodowych, brał udział we wszystkich Mistrzostwach Świata rozgrywanych od 1996 roku. Założyciel Skywalkers Balloon Club.

W rankingu polskich pilotów balonowych jest na pierwszym miejscu. Od kilkunastu lat w ścisłej kadrze Polski. Pierwszy pilot, który dokonał Zimowego przelotu balonem nad Tatrami. Do tej pory zdobył 6 Pucharów Polski na 8 rozegranych, sześciokrotny Mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych balonowych zawodówmiędzynarodowych, brał udział we wszystkich Mistrzostwach Świata rozgrywanych od 1996 roku.

W 2007 roku został uhonorowany tablicą w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie jako pierwszy przedstawiciel polskiego baloniarstwa.


Dr inż. Robert Wieszała

Robert Wieszała jest adiunktem zatrudnionym na wydziale transportu od roku 2006. Od roku 2008 pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Transportu ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakością Kształcenia. Jest członkiem uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Od roku 2017 pełni funkcję Kierownika Jakości w Ośrodku Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Part-147 na Politechnice Śląskiej. Dodatkowo od roku 2010 jest redaktorem technicznym oraz recenzentem w czasopiśmie branżowym Hutnik-Wiadomości Hutnicze.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na ekologii w transporcie oraz na materiałach wykorzystywanych do budowy tłoków w silnikach spalinowych.Zajmuje się również zagadnieniami związanym ze zintegrowanymi systemami zarządzania w transporcie. Od roku 2008 jest członkiem w Komisji Transportu w Katowickim oddziale Polskiej Akademii Nauk.


Mgr inż. Magda Mrozik

Doświadczenie-obszar badań:

-Studia doktoranckie-Wydział Transportu-Politechnika Śląska;

-Magister, inżynier -Wydział Transportu-Politechnika Śląska;

 • inspekcje NDT;
 • diagnostyka silników samolotowych International Aero Engines V2500 oraz Pratt & Whitney 150A przy użyciu boroskopu;
 • badania penetracyjne;
 • badania ultradźwiękami;
 • badania metodą prądów wirowych;
 • badania magnetyczno-proszkowe;
 • aktualizacja raportów z badań.

Mgr inż. pil. Eugeniusz Piechoczek

Eugeniusz Piechoczek z lotnictwem związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, kierunek agrolotnictwo; od 1984 roku posiada licencję pilota samolotowego liniowego i zawodowego śmigłowcowego. Licencję pilota zawodowego zdobył w 1984 roku. Na początku lat dziewięćdziesiątych Turboletem, czeskim samolotem krótkiego zasięgu, pokonał Atlantyk – po raz pierwszy po II wojnie światowej (przed nim dokonał tego Henryk Skarżyński). Najcięższym pilotowanym przez niego statkiem powietrznym był Boeing 707. W latach 1999-2001 dyrektor portu lotniczego Okęcie. Obecnie prowadzi własną firmę śmigłowcową AIRCOM.

Jest autorem innowacyjnych technologii i zastosowań statków powietrznych. Obszar zainteresowań badawczych: wspomaganie oceny porównawczej procesów świadczenia usług z wykorzystaniem alternatywnych środków technicznych; systemy symulacji lotu – nowe zastosowania; odporność systemów infrastruktury krytycznej na zagrożenia ze strony platform lotniczych; innowacyjne metody diagnostyczne z użyciem platform latających.


Dr inż. pil. Tomasz Balcerzak

Prezes Wademekum Sp. z o.o., Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, Wykładowca Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

2013-2016r. Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, poprzednio Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Eurolot S.A. Od lipca 2011 do końca grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki WRO LOT-usługi lotniskowe. Od maja 20011 do grudnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w Polskich Liniach Lotniczych LOT m.in. koordynując szereg projektów w obszarze operacyjno-technicznym oraz nadzorując program restrukturyzacyjny. Od 2009 roku Tomasz Balcerzak pracował początkowo jako Prezes, a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, a także Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymując tytuł podporucznika pilota inżyniera. Wiedzę uzupełniał również podczas dodatkowych studiów magisterskich, następnie otrzymując tytuł doktora na Uniwersytecie Warszawskim oraz podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest również wykładowcą m.in. prawa lotniczego oraz gospodarczych zagadnień transportu lotniczego i kosmicznego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Najnowsze publikacje:

 • Balcerzak T., A new generation of disruptors is planning to redefine air travel – so what does this mean for airlines and airports?, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga2018;
 • Balcerzak T., Podejścia GNSS szansą na zwiększenie ruchu w sektorze GA, Lotnicza Akademia Wojskowa, Zeszyty naukowe, ISSN 1641-9723, Dęblin, 2018.
 • Balcerzak T., Flight simulation in civil aviation-advantages and disadvantages, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., Chances and challenges of the Polish Central Airport Project – time for decisions. Szanse i wyzwania Centralnego Portu Lotniczego (Komunikacyjnego)-czas na decyzje, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018
 • Balcerzak T., Research on drone technology for the International Space Station, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., The possibilities of modern aviation technology in the light of implementation of space tourism [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak T., Investigation of production flaws in thin solid carbon laminated by using ultrasonic phased array method,Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018.
 • Balcerzak T., Zero Flight Time (ZTF) training for civil pilots-advantages and disadvantages,[w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritimay Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018;
 • Balcerzak, T., Global aerospace industry risks. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018.
 • Balcerzak T., Innowacje i współczesne trendy mające wpływ na rozwój branży motoryzacyjnej i lotniczej, Magazyn dla Biznesu, Warszawa 2018, nr 10.
 • Balcerzak T., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/681 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR-Passenger Name Record) w kontekście bezpieczeństwa pasażerów oraz ich prywatności, Przegląd Rynku Lotniczego, Warszawa 2018.

Udział w projektach:

 • Projekt „Umiędzynarodowienie studiów na Politechnice Śląskiej poprzez opracowanie i uruchomienie specjalności lotniczych” przewidywał uruchomienie w roku akademickim 2017/2018 nowej specjalności na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – “Transport safety systems”.
 • Jako Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) oraz Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej na dzień dzisiejszy w sumie ocenionych 46 projektów (w tym niektóre wdrożenia). Ze względu na prawa autorskie autorów i właścicieli, tylko krótkie streszczenia projektów w razie potrzeby mogą zostać udostępnione. Generalnie projekty głównie dotyczą sektora lotniczego oraz kosmicznego.
 • Jako Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty w ramach tzw. programu „FIUSION” w sumie ocenionych zostało ok. 15 projektów. Ze względu na prawa autorskie autorów i właścicieli, tylko krótkie streszczenia projektów w razie potrzeby mogą zostać udostępnione. Generalnie projekty głównie dotyczą sektora lotniczego oraz kosmicznego.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz