Tematyka konferencji

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

 • problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze,
 • edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce,
 • strategie bezpieczeństwa w transporcie,
 • podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

 • metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka,
 • stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie,
 • metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie.

SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

 • zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
 • przygotowanie do sytuacji kryzysowych,
 • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • stany nadzwyczajne w transporcie.

BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

 • konstrukcja i badania środków transportu,
 • pojazdy transportu kombinowanego,
 • użytkowanie i utrzymanie środków transportu,
 • modelowanie ruchu środków transportu,
 • certyfikacja i homologacja środków transportu.

POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

 • polityka transportowa jako efekt przetargów elit politycznych i biznesowych,
 • wizja rozwoju sektora w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych,
 • bezpieczeństwo w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym,
 • prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej,
 • bezpieczeństwo a działalność gospodarcza.

DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU

 • przygotowanie i poziom wiedzy kadry dydaktycznej (instruktorów, nauczycieli, wykładowców) sektora transportowego
 • wyzwania w kształceniu przyszłych kadr na potrzeby sektorów transportu,
 • adekwatność metod i środków nauczania oraz programów szkoleń do wymogów branży

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • wykorzystanie BSP w sektorze państwowym oraz prywatnym,
 • projekty międzynarodowe i perspektywy współpracy, finansowanie badań nad BSP,
 • polskie i zagraniczne doświadczenia w budowie i wykorzystywaniu BSP.