Egzamin inżynierski – NP

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego dla specjalności Nawigacja Powietrzna

Zagadnienia ogólne na egzamin dyplomowy inżynierski dla wszystkich studentów kierunku Transport (20 zagadnień).

1. Zasady tolerowania wymiarów i pasowania, oznaczenia chropowatości, tolerowanie kształtu i położenia.
2. Definicje karbu, wpływ karbu na wytrzymałość zmęczeniową elementów maszyn.
3. Budowa łożyska tocznego, klasyfikacja łożysk tocznych, dobór typu i rozmiarów łożyska.
4. Współczesne techniki kształtowania blach i taśm stosowanych na elementy pojazdów samochodowych.
5. Pomiary wielkości wibroakustycznych, skale bezwzględne i względne, krzywe korekcyjne A, B, C, pomiary hałasu komunikacyjnego i ocena szkodliwości hałasu.
6. Wymagania techniczne dotyczące elementów i wyposażenia pojazdów samochodowych związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
7. Podstawowe cechy geometryczne kół zębatych i ich dobór.
8. Wyznaczanie wytrzymałości zazębienia na złamanie i naciski w metodzie L. Műllera.
9. Podstawowe parametry i wskaźniki oraz charakterystyka zewnętrzna silnika spalinowego.
10. Toksyczne składniki spalin, graniczne wartości emisji, aktywne i pasywne metody zmniejszania toksyczności spalin.
11. Narysować i omówić wykres statycznej próby rozciągania dla materiałów kruchych, sprężysto-plastycznych i plastycznych.
12. Układy równowagowe, reguła dźwigni.
13. Równanie stanu dla gazu doskonałego i półdoskonałego.
14. Wykresy pracy i ciepła dla obiegu termodynamicznego.
15. Sposoby przekazywania ciepła.
16. Pojęcia obsługiwania, obsługi, naprawy obiektu technicznego.
17. Definicje trwałości, niezawodności, gotowości technicznej.
18. Wskaźniki technologiczności i podatności diagnostycznej.
19. Pojęcie jakości w ujęciu produktu materialnego oraz usługi.
20. Cel, zakres oraz funkcje systemów zarządzania jakością.


Zagadnienia specjalistyczne:

 1. Pomoce i systemy nawigacyjne stosowane w transporcie lotniczym w aspekcie wybranych trzech międzynarodowych dokumentów.
 2. Wymienić 10 zasadniczych systemów nawigacyjnych pokładowo – naziemnych i krótko je scharakteryzować.
 3. Nawigacyjny trójkąt prędkości, elementy składowe i ich charakterystyka
 4. Czas, jego rodzaje i zależności pomiędzy nimi.
 5. Sposoby definiowania zbieżności południków i obliczenia w wybranej metodzie.
 6. Radionamiar i jego elementy składowe
 7. Charakterystyka metod lotu do radiolatarni.
 8. Punkt Krytyczny i sposób obliczanie jego położenia.
 9. Rodzaje map lotniczych i ich charakterystyka (wymienić przynajmniej 8).
 10. Wymagania dotyczące certyfikacji przewoźnika lotniczego i nadzoru i ich charakterystyka.
 11. Stosowane dokumenty ICAO i ich charakterystyka
 12. Wypełnić formularz „Plan lotu” i omówić
 13. Charakterystyka typów NOTAM-ów, napisać aktualny, dowolny NOTAM w wersji standardowej i „Q”.
 14. Charakterystyka SNOWTAM, napisać aktualny, dowolny SNOWTAM.
 15. Cykl AIRAC i obowiązujące wyprzedzenia, związane z podawaniem informacji
 16. Charakterystyka AIP Polska
 17. Charakterystyka Lotniczej Sieci Łączności Stałej (AFTN) i struktura depeszy AFTN.
 18. Procedura podejścia do lądowania wg. ILS dla wybranego lotniska – występujące elementy z opisem.
 19. Podział operacji terminalowej z punktu widzenia funkcjonalnego
 20. Operacje terminalowe, związane z przylotami i odlotami. Rodzaje przesyłek.
 21. Odprawa załogi i statków powietrznych. Skład załogi, obowiązki pracowników pokładowych.
 22. Rodzaje informacji PIB (Pre-flight Information Bulletin).
 23. Przewóz dzieci, ładunków niebezpiecznych.
 24. Działanie w sytuacjach awaryjnych. Wyposażenie samolotów w apteczki, gaśnice, kamizelki i tratwy ratunkowe- zasady ich użycia.
 25. Zagrożenie terroryzmem- sposoby przeciwdziałania zjawisku.
 26. Licencjonowanie, szkolenie załóg personelu pokładowego.
 27. Fronty atmosferyczne (rodzaje, sposób powstania, prędkość, ruchy powietrza, formowanie). Zjawiska atmosferyczne i ich charakterystyka.
 28. Charakterystyka warstw atmosfery z uwzględnieniem temperatury oraz prezentacja po jednym z wybranych zjawisk akustycznych i optycznych.
 29. Zasadniczy podział chmur i charakterystyka. Charakterystyka mas powietrza, podział, strefy występowania na kuli ziemskiej.
 30. Charakterystyka niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych dla lotnictwa.