Egzamin inżynierski – MEL

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego dla specjalności Mechanika i Eksploatacja Lotnicza

 1. Siła nośna statku powietrznego – powstawanie, prawo Bernouliego.
 2. Siły, momenty działające na samolot – układ odniesienia, relacje sił w poszczególnych fazach lotu.
 3. Klasyfikacja struktur płatowca statku powietrznego – zasadnicze elementy struktury w zależności od jego rodzaju. Podać przykłady odnoszące się do poszczególnych elementów klasyfikacji.
 4. Elementy mechanizacji skrzydła statku powietrznego – przeznaczenie, rodzaje, omówić z uwzględnieniem elementów aerodynamiki statku powietrznego.
 5. Charakterystyka instalacji paliwowej samolotu – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 6. Charakterystyka instalacji hydraulicznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 7. Charakterystyka instalacji elektrycznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 8. Klasyfikacja poszczególnych grup przyrządów pokładowych statku powietrznego – przeznaczenie, zasada działania poszczególnych grup przyrządów, zasadnicze przyrządy pokładowe.
 9. Klasyfikacja napędów lotniczych – przeznaczenie, podział, budowa, ogólna charakterystyka działania.
 10. Omówić zasady i głowne dokumenty certyfikacyjne statku powietrznego.
 11. Pojęcie zdatności do lotu statku powietrznego. Organizacje zapewniające zdatność do lotu statku powietrznego – przeznaczenie, struktura organizacyjna.
 12. Zasady licencjonowania personelu technicznego obsługi statków powietrznych – typy licencji, wymagania formalno – prawne, możliwe ścieżki licencjonowania.
 13. Omówić budowę i przeznaczenie elementów łopaty wirnika nośnego śmigłowca.
 14. Omówić układy i elementy przenoszenia mocy śmigłowca.
 15. Na podstawie wykresu mocy niezbędnej i rozporządzalnej śmigłowca dwusilnikowego omówić prędkości eksploatacyjne podczas lotu na jednym i dwóch silnikach.
 16. Omówić sterowanie kierunkowe śmigłowca jednowirnikowego ze śmigiełkiem ogonowym oraz inne ekwiwalentne układy sterowania śmigłowcem jednowirnikowym.
 17. Przeznaczenie i ogólna budowa instalacji przeciwoblodzeniowych i odladzających statków powietrznych.
 18. Warunki powstawania pożaru na statku powietrznym, czynne i bierne metody walki z pożarem. Budowa instalacji przeciwpożarowych.
 19. Pojęcia podstawowe z zakresu eksploatacji. Stany eksploatacyjne statku powietrznego. Wskaźniki eksploatacyjne.
 20. Podać ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych.
 21. Jakie czynności i sprawdzenia należy wykonać przy pobieraniu wyrobu lotniczego z magazynu przed jego zabudową na statku powietrznym.
 22. Omówić zasady przechowywania statków powietrznych.
 23. Rodzaje podwozi statków powietrznych – przeznaczenie i budowa.
 24. Omówić zasady kołowania i holowania statku powietrznego.
 25. Omówić zasady bezpieczeństwa i p. poż. podczas pracy na sprzęcie lotniczym i w warsztacie.
 26. Kiedy wyrób lotniczy uważany jest za niezdatny według Part M.
 27. Główne zasady i dokumentacja związana z utrzymywaniem ciągłej zdatności do lotu.
 28. Przyczyny i czynniki powstawania niesprawności.
 29. Przeznaczenie, główne agregaty i działanie instalacji klimatyzacji statku powietrznego.
 30. Przeznaczenie, główne agregaty i działanie instalacji olejowej statku powietrznego.